เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการ Biology Open House (อบรมเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยา) เป็นโครงการหนึ่ง ภายใต้โครงการสรรหานักศึกษาของหลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร โดยโครงการนี้เป็นการจัดอบรมปฏิบัติการทางชีววิทยาเรื่อง การศึกษาโครโมโซม และการสกัดดีเอ็นเอพืช ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 2 ครั้งๆ รวมจํานวน 145 คน ณ ห้อง 05-304 และ 05-307 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ในวันเสาร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 และวันเสาร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการโดยใช้งบบํารุงการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 10,000 บาท และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติการทางชีววิทยาและ ประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาให้ตรงตามแผนการรับนักศึกษา ในการจัดอบรมให้ความรู้ครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 เข้าร่วมโครงการ ในสัดส่วนจํานวนใกล:เคียงกันเท่ากับร้อยละ 63.6, 69.7 และ 66.7 ตามลําดับ ซึ่งมาจากโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยาโรงเรียนซอลีฮียะห์ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา โรงเรียนอาสาสุลดีนวิทยา และ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ โดยหลังจากเข้าร่วมการอบรมพบว่านักเรียนมีระดับคะแนนทดสอบความรู้ เพิ่มขึ้นจากคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 เป็น 6.76 และมีจํานวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มเพิ่มขึ้น นอกจากนี้พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการ ด้านวิทยากร และด้านผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยครั้งที่ 1 = 4.21 และค่าเฉลี่ยครั้งที่ 2 = 4.28)

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่  4-6  จำนวน  60  คนต่อครั้ง  รวมจำนวน  120  คน

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562, ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

รายละเอียด

อบรมเทคนิคปฏิบัติการเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมการทดลองการหายใจของยีสต์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการหายใจและการหมักของยีสต์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา  อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ห้อง 05-304 และ 05-307

วันที่ดำเนินการ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

รายละเอียด

อบรมปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่องการจำลองตัวของดีเอ็นเอ และการสังเคราะห์โปรตีน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการอบรม  จำนวน  15  คน

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผ่าน Google meet (ออนไลน์)

วันที่ดำเนินการ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด

หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “ปฏิบัติการชีววิทยา: เรื่องจริงของโดเมนยูคาร์ยา(Domain Eukarya)” โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับมัธยมปลาย จำนวน 30 คน ในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และน ราธิวาส เมื่อวัน ที่ 5,12,19 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบออนไลน์ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา และสามารถนำไปใช้ เสริมสร้างความเข้าใจในการเรียนตามระดับชั้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดทักษะในการปฏิบัติการ ทดลองทางชีววิทยา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่ ออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)

วันที่ดำเนินการ 5,12,19 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้สื่อการสอนอย่างง่ายด้านชีววิทยา (พันธุ ศาสตร์) เป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการสรรหานักศึกษาของหลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรโดยโครงการนี้เป็นการจัดอบรมปฏิบัติการทางชีววิทยาเรื่อง การจำลองตัวของดีเอ็นเอ และการสังเคราะห์โปรตีน ณ ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณครูให้มีทักษะในการปฏิบัติการทางชีววิทยา และประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษาให้ตรงตามแผนการรับนักศึกษา ในการจัดอบรมให้ความรู้ครั้งนี้มีพบว่าคุณครูที่เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมในด้านวิทยกร และด้านผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครูที่เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการสร้างบรรยากาศและการถ่ายทอดความรู้ ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม ความพึงพอใจในภาพรวมของวิทยากร ความรู้ที่ได้รับหลังการเข้ารับการอบรม และความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้จากความพึงพอใจภาพรวมในด้านต่างๆ เช่น ด้านการจัดการ ด้านวิทยากร และด้านผู้เข้าร่วมโครงการ ของครูที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้สื่อการสอนอย่างง่ายด้านชีววิทยา (พันธุศาสตร์) สามารถสรุปได้ว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.37±1.06 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูมีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในทุกๆ ด้าน และยังให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ได้แก่ อยากให้มีการจัดอบรมต่อไป อยากให้มีการจัดกิจกรรมการอบรมแบบนี้อีก เหมือนได้ฟื้นความรู้และทำให้เราเข้าใจตรงกันว่าแบบนี้ เวลานำไปสอนจะได้สอนเหมือนๆกัน เด็กๆจะความรู้ที่ถูกต้อง เป็นกิจกรรมที่ดี อยากให้มีการอบรมในเรื่องเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

กลุ่มเป้าหมาย

ครู/อาจารย์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)

วันที่ดำเนินการ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

รายละเอียด

ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ ๔ ในรูปแบบออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในพื้นที่  ๕  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ศูนย>มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ ๕ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รายละเอียด

โยเกิร์ติเป็นอาหารประเภทนมหมักที่ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์โพรไบโอติก ซึ่งอยู่ในกลุ่มแบคทีเรียแลกติกที่ สามารถปรับสภาพความเป็นกรดในกระเพาะอาหารให้เหมาะสม และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ เป็นโทษได้(วุฒิกร สระแก้ว และคณะ, 2563) โพรไบโอติกส์เป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ซึ่ง FAO และ WHO ได้ให้ คําจํากัดความไว้ว่า “เป็นจุลินทรีย์มีชีวิต ซึ่งถ้ามีจํานวนมากพอจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพได้” จุลินทรีย์ กลุ่มนี้ใช้กันทั่วโลกในด้านการดูแลสุขภาพและบําบัดโรค (สุภัจฉรา นพจินดา, 2557) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ทําให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARSCoV-2) โดยมีการรายงานยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมจาก 210 ประเทศทั่วโลก จํานวน 123.4 ล้านราย (Department of Disease Control, 2021) ทําให้มีงานวิจัยหลาย ฉบับจากทั่วโลกได้มุ่งศึกษา "โพรไบโอติกส์ (Probiotics)" จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาจเป็นอีก ทางเลือกในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ SARS-CoV-2 รวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้โพรไบโอติกส์เพื่อ ป้องกันหรือรักษาโรคโควิด-19 จากผลวิจัยของนักวิจัยจากจีนได้ทดลองให้ผู้ป่วยโควิด-19 รับประทานโพร ไบโอติกส์บางตัว และพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับภูมิคุ้มกันจากโพรไบโอติกส์มีอาการทุเลาลงมากกว่า รวมถึงการติด เชื้อในกระแสเลือดลดลง ปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในอุจจาระมากขึ้น และสามารถทําให้ภูมิคุ้มกันมีความ เป็นกลางต่อเชื้อไวรัสได้นอกจากนี้ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยดุ๊ก นอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐ เผยว่า โพร ไบโอติกส์ มีความสามารถในการบรรเทาอาการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของเชื้อเหล่านั้นในร่างกาย เรา พบว่าโพรไบโอติกส์สามารถกําจัดไวรัสและแบคทีเรียรวมถึงควบคุมการอักเสบ (TNN Oline เกาะติดโควิด-19, 9 มีนาคม 2564) หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้เปิดการ เรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยา ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตโยเกิร์ต และได้บูรณาการ สอนในแบบ project-based learning ให้นักศึกษาคิดค้น ออกแบบและพัฒนาการผลิตโยเกิร์ตผสมผลไม้ ท้องถิ่นขึ้น จากการพัฒนาการผลิตโยเกิร์ตดังกล่าว หลักสูตรเล็งเห็นว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ และสามารถ ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้แก่ชุมขนได้ ดังนั้นหลักสูตรจึงสนใจจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตโยเกิร์ตโฮมเมด ผสมผลไม้ท้องถิ่นเสริมสุขภาพป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หมักจากนม การผลิตโยเกิร์ตได้ด้วยตนเองที่สามารถเสริมสุขภาพป้องกันโควิด-19 และยังสามารถนําความรู้ไปประยุกต์เป็น อาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้  จํานวนอย่างน้อย  15  คน

สถานที่ ออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)

วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2565-31 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจทั่วไป

สถานที่ ปัตตานี

วันที่ดำเนินการ 5-6 มีนาคม 2565