เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

ความสามารถพิเศษ:  
-ภาษา  (language):  Thai,  English,  Malayu  (Yawi)  
-ทักษะการพูดนำเสนอทางวิชาการ
ความชำนาญเชิงวิชาการ  (Academic  expertise):  Biotechnology

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

1801  -  เทคโนโลยีชีวภาพ  (Biotechnology)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญ  (Expertise):  Fermentation,  Bioprocess,  Microbial  products  such  as  microbial  oil,  microbial  pigment,  etc.,  Bioreactor  design,  Waste  utilization,  Vermicompost,  Animal  feed,  Biofuel,  Biorefinery,  Biocatalyst,  Wastewater  treatment.