เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

วารุณี หะยีมะสาและ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ยาสมี เลาหสกุล, จารุ นิคม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC2023)

ปีที่นำเสนอ

2, 2023

จัดโดย

วิทย์ มรย.

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยาสมี เลาหสกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 1 (INSCIC2023)

ปีที่นำเสนอ

2, 2023

จัดโดย

วิทย์ มรย.

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยาสมี เลาหสกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ ๗

ปีที่นำเสนอ

3, 2022

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จังหวัดหรือเมือง

สุราษฎร์ธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยาสมี เลาหสกุล , ผู้ร่วมเขียนบทความ ลักขณา รักขพันธ์, นิสาพร มูหะมัด, วารุณี หะยีมะสาและ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2564

ปีที่นำเสนอ

3, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

จังหวัดหรือเมือง

พัทลุง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยาสมี เลาหสกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 6

ปีที่นำเสนอ

3, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยาสมี เลาหสกุล , ผู้ร่วมเขียนบทความ ลักขณา รักขพันธ์, รอฮานา ลาเตะ, ฮินดล วาโด, นูรีซัน สาและ, ฟายีมะห์ อาแด

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5

ปีที่นำเสนอ

3, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ยาสมี เลาหสกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.

ปีที่นำเสนอ

3, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนาสารสีจากเชื้อรา Monascus sp. YRU01 เป็นต้นแบบสีผสมอาหารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, ปีที่จัดทำ 3, 2023

การพัฒนาต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีใหม่ในชุมชนพื้นที่ป่าฮาลาบาลา จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วิถีใหม่ชุมชนพื้นที่ป่าฮาลาบาลาจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 7, 2021

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเปลือกกล้วยหมัก และสมบัติที่ได้ โครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ: การนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์เพื่อมุ่งสู่ยะลาเมืองน่าอยู่, ปีที่จัดทำ 1, 2020