ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

อ.กมลทิพย์ กรรไพเราะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.กมลวรรณ เค้าไพบูลย์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.กอเดช อ้าสะกะละ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.การ์ตีนี วาโด

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.คมวิทย์ สุขเสนีย์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.คอสียาห์ สะลี

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.คืนจันทร์ ณ นคร

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.คเณศ รัตนวิไล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.จรัญ พิทักษ์ธรรม

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

อ.จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.จริยา สุขจันทรา

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน

รองศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.จันทนา มีชัยชนะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร