คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา

อ.กมลทิพย์ กรรไพเราะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.กมลรัตน์ คนองเดช

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.กมลวรรณ เค้าไพบูลย์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.กรัณฑรักข์ วิทยอภิบาลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.กฤษฎา กุณฑล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.กอเดช อ้าสะกะละ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.กัณย์ญภัธสร บัวหอม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.การ์ตีนี วาโด

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.กิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ