คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.สุวัสสา เภอทอง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

สำนักประกันคุณภาพ

อ.สุวิมล แซ่ก่อง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.สุเมตตา ประสาทแก้ว

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.สุเมธ เมฆ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.สุไลมาน หะโมะ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.สุไลยา กุวิง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

สุไฮนา สาแม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สุไฮมี ลือโบะ

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี

อ.สูฮัยลา บินสะมะแอ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.หัสลินดา บินมะแอ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อดุลย์สมาน สุขแก้ว

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร