คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อักมาล เบ็ญหาวัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.อัจฉราพร ยกขุน

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.อัชมาน อาแด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อัญชริกา จันจุฬา

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.อับดุลรอซะ วรรณอาลี

รองอธิการบดีผ่ายกิจการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.อับดุลรอฮิม รอยิง

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.อับดุลฮาลิม อาแด

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.อับดุลเราะห์มาน สาและ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.อับดุลเลาะ บากา

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อับบ๊าส พาลีเขตต์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ