เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

The 7 th National Conference on Technology and Innovation Management NCTIM 2021 Rajabhat Maha Sarakham University Maha Sarakham Thailand

ปีที่นำเสนอ

2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคราม

จังหวัดหรือเมือง

สารคราม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

จันทนา มีชัยชนะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

จังหวัดหรือเมือง

สุรินทร์

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อับดุลเลาะ บากา , ผู้ร่วมเขียนบทความ พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์, อรรถพล อดุลยศาสน์, อิสมาแอ ล่าเตะเกะ, สุลัยมาน เภอโส๊ะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสังคม”

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ณฤดี เนตรโสภา , ผู้ร่วมเขียนบทความ ณฤดี เนตรโสภา, พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารระดับชาติ ราชธานีวิชาการ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561.

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชธานี

จังหวัดหรือเมือง

อุบลราชธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศุภลักษณ์ สินธนา , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุกินา อาแล, อรวรรณ กมล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5: 24-26 เมษายน 2559 The 5th National and International Academic Conference 2016 : 24-26 April 2016

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ รัตนาภรณ์ ศรีหาพล, รอปีมิง แมะเราะ, ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร, สุลัยมาน เภอโส๊ะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

เนื่องในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศุภลักษณ์ สินธนา , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุกินา อาแล, อรวรรณ กมล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการเอเชียและแปซิฟิก

ปีที่นำเสนอ

2013

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ระบบการบูรณาการสารสนเทศทางการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดยะลา Educational Information Integration System in Educational Innovation Area, Yala Province (ตีพิมพ์ในรายงานประชุมวิชาการ INSCIC 21-22 ก.พ. 66 หน้า 575-584), ปีที่จัดทำ 2, 2023

ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ กรณีศึกษา โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล Document Management System Case Study of Pattanakansuksa Foundation School (ตีพิมพ์ในรายงานประชุมวิชาการ INSCIC 21-22 ก.พ. 66 หน้า 585-593), ปีที่จัดทำ 2, 2023

ระบบบริหารจัดการขยะออนไลน์ The Recycling Bank Management Online, ปีที่จัดทำ 2, 2023 PDF

ระบบสารสนเทศสำหรับการขายเพื่อส่งเสริมรายได้ผู้ประกอบการกรณีศึกษา YRU Fresh Mart, ปีที่จัดทำ 9, 2021

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2018

รูปแบบการแลกเปลี่ยนและเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษา 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia, ปีที่จัดทำ 2017

การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 6), ปีที่จัดทำ 2015

การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 5), ปีที่จัดทำ 2014

การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 4), ปีที่จัดทำ 2013

ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการบูรณาการการจัดการเรียนรู้กับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2013

ระบบสารสนเทศการติดตามประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการ กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2013

การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย - ภาษามลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 3), ปีที่จัดทำ 2012

การประเมินผลกองทุนพัฒนาภาคพลเมืองจังหวัดยะลาและปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2011

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งในชุมชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2011

รูปแบบการบริหารงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง, ปีที่จัดทำ 2011

การพัฒนาแบบวัดความพอเพียงในการดำรงชีวิตของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดยะลาผ่านระบบออนไลน์, ปีที่จัดทำ 2010

ประเมินโครงการมหกรรมวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้ สำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2010

การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์, ปีที่จัดทำ 2009

การวางระบบติดตามและประเมินผล การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในองค์การ: กรณีศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2009

ประเมินการนำความรู้ไปใช้ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น, ปีที่จัดทำ 2009

โครงการประเมินกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส, ปีที่จัดทำ 2009

การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2008

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านการวิจัยแบบมีส่วนร่วมทางด้านการกีฬาและสุขภาพ เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างมีคุณภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2007

คณะวิจัยและผู้ประสานงาน ชุดโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เรื่องการพัฒนาครูพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ปีที่จัดทำ 2007

คณะวิจัยและผู้ประสานงาน ชุดโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง", ปีที่จัดทำ 2007

การออกแบบและพัฒนาระบบงานครุภัณฑ์ สถาบันราชภัฏยะลา (สารนิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์), ปีที่จัดทำ 2005

ผู้ประสานงานวิจัยจังหวัดยะลา ชุดโครงการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง โครงการพัฒนาวิถีธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2005

หัวหน้าวิจัย เรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และอินเตอร์เน็ตของอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2001

เอกสารประกอบการสอน

ระบบปฏิบัติการ, ปีที่จัดทำ 2017

สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์, ปีที่จัดทำ 6, 2021

โครงงานคอมพิวเตอร์ 2, ปีที่จัดทำ 6, 2021

คู่มือการเขียนรายงานวิจัย (โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-2), ปีที่จัดทำ 10, 2022