คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

รศ.อัปสร อีซอ

รองศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.อัลอามีน มะแต

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อัสฮาร์ เละแม็ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาการจัดการ

อาซียะห์ และมาลี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.อาดีละห์ หะยีนิแว

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อาทิตยา วงศ์มณี

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.อาบีดีน ดะแซสาเมาะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อามีร หะรง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อารยา ชินวรโกมล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อารีฟ มะเกะ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.อาลียะห์ มะแซ

หัวหน้างานภาษามลายูและกำกับดูแลงานอาเซียนศึกษา

งานภาษามลายู

อ.อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร