คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.จันทนา มีชัยชนะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.จารุณี การี

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.จารุณี หนูละออง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.จิตสุดา ละอองผล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.จิรชยา ฉวีอินทร์

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ

งานวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.จิราพร เกียรตินฤมล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.จุฑามาศ แก้วมณี

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ