คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.อุบล ตันสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อุมาพร เชิงเชาว์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.อุษณีย์ พรหมศรียา

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฮัสลีนา แมทาลง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

หน่วยงานในกำกับ

ดร.ฮาซัน ดอปอ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ฮาซียะห์ ดอรอแซ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ฮาณูณา เฮ็งตาแกะ

นักวิชาการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ผศ.ฮูซีน อับดุลรามัน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะครุศาสตร์

ดร.ฮูดา แวหะยี

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.เกตวรรณ บุญเทพ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร