คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.ธัญญานีย์ สินทวี

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ธีรยุทธ มูเล็ง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.นฤมล ทองมาก

หัวหน้างานบริการและเผยแพร่

งานบริการและเผยแพร่

อ.นวพร แซ่เลื่อง

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ดร.นวรัตน์ ไวชมภู

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.นัชชิมา บาเกาะ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.นันทา จันทร์แก้ว

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.นาเดีย ปายอ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์