คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ดร.ตายูดิน อุสมาน

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทวีวุฒิ นากอหม๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ธนวัฒน์ พรหมสุข -

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ธัญญานีย์ สินทวี

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ธีรยุทธ มูเล็ง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.นฤมล ทองมาก

หัวหน้างานบริการและเผยแพร่

งานบริการและเผยแพร่

อ.นวพร แซ่เลื่อง

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.นวรัตน์ ไวชมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.นัชชิมา บาเกาะ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา