คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

อ.ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตรึงใจ ราษฎร์นุ้ย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ดร.ตายูดิน อุสมาน

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทวีวุฒิ นากอหม๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ธนวัฒน์ พรหมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ธัญญานีย์ สินทวี

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ธีรยุทธ มูเล็ง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.นฤมล ทองมาก

หัวหน้างานบริการและเผยแพร่

งานบริการและเผยแพร่

อ.นวพร แซ่เลื่อง

อาจารย์

คณะครุศาสตร์